Privacyverklaring & Cookieregeling

Privacyverklaring

Definities

 1. Privacy beleid: dit privacy beleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 3. Website: www.bpv-de-eng.nl
 4. Verwerkingsverantwoordelijke: BuurtpreventieVereniging De Eng
 5. Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

1. Algemeen

Dit privacy beleid is van toepassing op de websites: www.bpv-de-eng.nl. Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Verwerkingsverantwoordelijke: Voorzitter BPV de Eng, P/a Klein laren 15, 1251 LN Laren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door Verwerkingsverantwoordelijke.

Datum: 1 mei 2018

2. Wat doet BPV de Eng?

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de data die Gebruiker via een contactformulier dan wel via e-mail aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt door het opslaan en bewaren van naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke via cookies technische data, van websitebezoekers, waaronder het IP-adres.

3. Waarom?

Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker voor de volgende doeleinden:

 1. Het beantwoorden van vragen van Gebruiker;
 2. Periodiek toesturen van de Nieuwsbrief.
 3. Technische en analytische redenen, zoals optimalisatie van de Website en het genereren van gebruikersstatistieken (Zie het cookiebeleid voor meer informatie)

Indien Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van Gebruiker voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal Gebruiker hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

4.Toestemming

De verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker voor deze doeleinden vindt voor zover nodig plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2. Gebruiker is niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Indien de persoonsgegevens niet verstrekt worden, kan Verwerkingsverantwoordelijke echter niet de onder 3 genoemde handelingen verrichten.

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

5. Gerechtvaardigde belangen Verwerkingsverantwoordelijke

Het beantwoorden van vragen maakt onderdeel uit van de reguliere activiteiten van BPV de Eng De gegevens die Gebruiker hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om vragen (zo goed mogelijk) te kunnen beantwoorden. Daarnaast wil Verwerkingsverantwoordelijke Gebruiker graag op de hoogte houden van onder andere nieuwsberichten middels de nieuwsbrief. Tot slot wil Verwerkingsverantwoordelijke een goed werkende website aan kunnen bieden, afgestemd op de behoeftes van Gebruiker, en inzicht kunnen verkrijgen in de gebruiksstatistieken van de website, al dan niet door middel van Google Analytics.

6. Cookies

Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid bevat verdere informatie omtrent het gebruik van cookies en de doeleinden voor het gebruik van cookies.

7. Bewaartermijn

Het toezenden van de nieuwsbrief
De naam- en e-mailgegevens worden bewaard zolang Gebruiker geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief.

Het beantwoorden van vragen van Gebruiker
Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden bewaard zolang nodig is voor het beantwoorden van vragen van Gebruiker en Gebruiker Lid is van de vereniging.

Technische redenen, zoals optimalisatie van de website
Technische gegevens worden voor zover mogelijk in geanonimiseerde vorm opgeslagen en worden gebruikt zolang als nodig is om de website te optimaliseren.

8. Toegang tot de persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het kader van de doeleinden toegang tot de persoonsgegevens van Gebruiker.

Gebruiker
Gebruiker heeft het recht de opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm om deze over te kunnen dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Derde ontvangers
Voor bepaalde werkzaamheden worden door Verwerkingsverantwoordelijke derde partijen ingeschakeld:

 • Hostingu2 (Koornbranderstraat 6, 2645 KZ Delfgauw) voor de hosting van de Website;
 • Google Analytics, voor de optimalisatie van de Website voor zo ver daarvan gebruik gemaakt wordt.

Met deze partijen zijn de contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die zijn vereist bij het uitvoeren van de diensten, waardoor de persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden genoemd onder artikel 3. De persoonsgegevens van Gebruiker worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing.

Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de persoonsgegevens van Gebruiker enkel aan andere derden zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties indien een wettelijke verplichting dit vereist.

9. Beveiliging

Verwerkingsverantwoordelijke gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van Gebruiker. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt van beveiligde servers, tweetrapsverificatie en beveiligde wachtwoord opslag.

10. Rechten Gebruiker

Inzage

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens te verlenen.

Rectificatie / verwijdering

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Beperking
Gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen:

 • in de periode tussen de aanvraag van rectificatie en de verwerking hiervan;
 • Indien Gebruiker de verwerking van de gegevens onrechtmatig acht en Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens door zwaarwegende belangen niet kan verwijderen;
 • Indien Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar Gebruiker wel voor een bepaalde rechtsvordering;
 • In de periode tussen het indienen van bezwaar en de reactie hierop.

Wanneer Gebruiker een verwerkingsbeperking heeft aangevraagd, mag Verwerkingsverantwoordelijke enkel nog de gegevens opslaan, maar deze niet gebruiken voor een van de doeleinden genoemd onder 3.

Bezwaar
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van Gebruiker.

11. Contact

Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met BPV de Eng via email secretariaat@bpv-de-eng.nl Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Definities

 1. Cookie beleid: dit cookie beleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 3. Website: www.bpv-de-eng.nl
 4. Verwerkingsverantwoordelijke: Bestuur Vereniging BPV De Eng
 5. Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

1. Algemeen

Dit cookiebeleid is van toepassing op de websites: www.bpv-de-eng.nl Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Verwerkingsverantwoordelijke: Voorzitter BPV de Eng, P/a Klein laren 15, 1251 LN Laren.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door Verwerkingsverantwoordelijke.

Datum: 1 mei 2018

2. Cookies en doeleinden

2.1 Door het gebruik van cookies vergaart Verwerkingsverantwoordelijke informatie over het gebruik van de Website. De informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer van Gebruiker. De informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer worden teruggestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.

2.2  Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

a) Google Analytics               

Via de Website worden cookies doorgegeven aan Google. Verwerkingsverantwoordelijke maakt 

vervolgens gebruik van de “Analytics”-dienst om rapportages te verkrijgen over de wijze waarop 

bezoekers de Website gebruiken. Google kan de informatie delen met derden en kan hiertoe ook wettelijk worden verplicht. Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen toestemming gegeven aan Google om de informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Verwerkingsverantwoordelijke heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

b) Functionele cookies
Informatie over de herkenning van Gebruiker op de Website. De voorkeuren van Gebruiker worden opgeslagen. Het gebruik van functionele cookies is strikt noodzakelijk voor de dienstverlening van Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruiker kan de functionele cookies verwijderen via de instellingen van zijn browser.

c) Sessie cookies  

Informatie over welke onderdelen van de Website Gebruiker heeft bezocht. De sessie cookies hebben bijvoorbeeld tot doel om terug te gaan naar een vorige pagina en andere technische redenen ter optimalisatie van de website. Deze cookies worden na het  afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd.

d) Social Media cookies       

Op de Website staan buttons met een link naar sociale websites van Verwerkingsverantwoordelijke. De websitehouders van de sociale netwerken kunnen door een klik op de buttons informatie vergaren, waarover Verwerkingsverantwoordelijke geen invloed heeft. Verwerkingsverantwoordelijke vergaart geen informatie wanneer Gebruiker op een button klikt. Gebruiker dient het privacy- en of cookiebeleid van desbetreffende websitehouder te raadplegen voor meer informatie.

3. Toestemming

De verwerking van de informatie over het gebruik van de website door Gebruiker vindt plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2 of op grond van gerechtvaardigde belangen. De toestemming geschiedt door op de button “ik accepteer de cookies” te klikken. Gebruiker is niet verplicht om deze toestemming te geven. Indien de toestemming niet wordt gegeven, kan Gebruiker geen gebruik maken van de website.

4. Contact

Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van dit cookiebeleid zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met Bpv de Eng via secretariaat@bpv-de-eng.nl

In- en uitschakelen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

www.cookierecht.nl

www.opta.nl

www.consuwijzer.nl